top of page
SS&TRE_170817_0127.jpg

ธุรกิจเอทานอล

Ethanol Business

ธุรกิจเอทานอล

Ethanol Business

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเอทานอลในประเทศ ลดการพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ผลิตและขายเอทานอลที่ใช้กากน้ำตาลและ/หรือน้ำอ้อยเป็นวัตถุดิบ และขายให้บริษัทผู้ผลิตและค้าน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิต Gasohol E10, E20, และ E85 ให้แก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีกําลังการผลิต 270,000 ลิตรต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด ได้ทําการวิจัยและทดลองผลิตเอทานอลจากกากอ้อย โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท มารูเบนี จํากัด บริษัท ทีเอสเค จํากัด และบริษัท ซับโปโร บริวเวอรี่ จํากัด จากประเทศญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นกําเนิดจากฟอสซิลอันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งโรงงานเอทานอลที่ผลิตจากกากอ้อยและกากน้ำตาลรายแรกของโลกนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Partnership Program) โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสในกากอ้อยหรือที่เรียกว่า Cellulosic Ethanol ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด เป็นต้นแบบแห่งแรกในโลก

ethanol-flow.jpeg
bottom of page