top of page
ธุรกิจไฟฟ้า.jpg

ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล

Bio Power Business

ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล

Bio Power Business

ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล หนึ่งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มไทยรุ่งเรือง ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพลังงานไอน้ำและพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล อาทิ ชานอ้อย ยอดอ้อย ใบอ้อยที่ได้จากเกษตรกรชาวไร่อ้อย และผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อใช้ภายในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลและโรงงานเอทานอลและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากความต้องการให้กับการไฟฟ้า โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มโรงงานที่ผลิตพลังงานเพื่อใช้ภายใน คือกลุ่มโรงงานที่ผลิตพลังงานเพื่อใช้ภายในกระบวนการผลิตและมีพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากความต้องการจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ โรงงานน้ำตาลสระบุรี สาขาวังม่วง และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล สาขาท่ามะกา และโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด

2) กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย เป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานน้ำตาลและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ บริษัท ร่วมกําลาภพาวเวอร์ จํากัด มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ปัจจุบันธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิตติดตั้งรวม 211 เมกะวัตต์ สามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยโดยจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถึง 32 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงจากกากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้ยอดอ้อย ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงเสริม โดยกากอ้อยจะได้มาจากกระบวนการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลและใบอ้อย ยอดอ้อยจะได้มาจากชาวไร่อ้อยที่กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้รณรงค์ส่งเสริมชาวไร่ตัดอ้อยสดและจัดเก็บใบอ้อยส่งโรงงานน้ำตาล เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษจากการเผาพืชผลทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ให้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

bottom of page