top of page
รุ่นที่ 2.JPG

โครงการทวิภาคี

Dual Vocational System

โครงการทวิภาคี

Dual Vocational System

ผู้บริหารกลุ่มไทยรุ่งเรืองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ จึงมีแนวคิดจะทำโครงการทวิภาคี เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานพนักงาน ลูกหลานชาวไร่อ้อย และนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับกลุ่มไทยรุ่งเรือง
 

กลุ่มไทยรุ่งเรือง จึงได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ร่วมมือจัดทำโครงการความร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยโครงการได้เริ่มดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เริ่มช่วงในมกราคม 2560 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เริ่มในช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้เข้ามาร่วมการฝึกประสบการณ์ ในสถานที่จริง

  3. เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้ความรู้ กับนักเรียน

  4. เพื่อตอบสนองการขาดแคลนแรงงาน ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

  5. เพื่อสนับสนุนการมีงานทำ มีรายได้ ให้กับแรงงานท้องถิ่น

  6. เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานประชาสังคมท้องถิ่น

 

โดยในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร อันได้แก่

  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

  2. สาขาวิชาพืชศาสตร์

นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานจากทางบริษัทเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดโครงการทวิภาคี

bottom of page