top of page
Screen Shot 2565-09-19 at 21.10.20.png

โครงการฝึกงาน

Internship Program

โครงการฝึกงาน

Internship Program

วัน(ก้าว)แรกของการฝึกงาน อยากเปิดประสบการณ์ใหม่เริ่มได้ที่ TRR GROUP

กลุ่มไทยรุ่งเรือง เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทุกสาขาวิชา นำความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติงานจริง เสริมทักษะและประสบการณ์การทำงานโดยการฝึกสอนจากมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

ในอนาคต ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่ฝึกงานกับบริษัทฯ ยังได้โอกาสในการรับเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย

bottom of page