top of page
TSI Refined 50kg S-14.png

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Coca-Cola Spec.)

Refined Sugar (Coca-Cola Spec.)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เกรดมาตรฐาน Coca-Cola Spec. ผลิตจากน้ำตาลที่มีค่าโพลาไรเซชันสูงกว่าหรือเท่ากับ 99.90 0Z ค่าเถ้าเชิงความนำไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.015% ความขุ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 IU น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เกรดมาตรฐานกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาจากกลุ่มไทยรุ่งเรือง จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องใช้วัตถุดิบซึ่งละลายแล้วได้น้ำเชื่อมที่ใสสะอาด 

bottom of page