top of page
240673180_258428492851717_6661475486407013361_n.jpeg

โครงการแบ่งปันจากใจ สุขใจเมื่อได้รับ

โครงการแบ่งปันจากใจ สุขใจเมื่อได้รับ

Care and Share Project

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงเสื้อผ้า เครื่องใช้ที่ดีในการดำรงชีวิต อันเนื่องมากจากปัจจัยด้านราคาและความยากจน และเนื่องจากปัจจุบันสภาพการเป็นอยู่ของคนในชุมชน หรือแม้แต่ครอบครัวพนักงาน  ยังพบว่ามีการขาดแคลนอยู่ไม่มากก็น้อย จึงมีแนวคิดในการจัดทำ โครงการรับบริจาคสิ่งของ ภายใต้ชื่อโครงการ “แบ่งปันด้วยใจ  สุขใจเมื่อได้รับ”  มีการจัดทำห้องแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้มือสอง  เครื่องนุ่งห่ม  และอื่นๆ ที่เป็นสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท ส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับครอบครัวพนักงานที่ขาดแคลน, ผู้ที่ขาดแคลนในชุมชน, ผู้ประสบภัย ในชุมชน เมืองและต่างจังหวัด  หรือเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันและกัน  สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

bottom of page