top of page
1.jpeg

กลุ่มไทยรุ่งเรือง รับมอบใบประกาศ "การเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

กลุ่มไทยรุ่งเรือง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "การเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

2 กันยายน พ.ศ. 2565

กลุ่มไทยรุ่งเรือง นำโดย คุณณิชา อัษฎาธร รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "การเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้ร่วมออกบูธแสดงพืชผลการเกษตรจากโครงการแรงงานพันธ์ุดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยงานได้จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี

bottom of page