top of page
S04-032.jpg

เกี่ยวกับเรา

About Us

About

คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” หรือชาวต่างชาติขนานนามท่านว่า “Thailand’s King of Sugar” ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มไทยรุ่งเรืองท่านแรก ผู้มีความสามารถในเชิงการช่าง ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หายาก และมีราคาแพงสำหรับผลิตน้ำตาลขึ้นมาใช้เองเป็นผลสำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด

คุณสุรีย์ อัษฎาธร

ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มไทยรุ่งเรืองท่านแรก

Asset 10_8x.png

“Khun Suree’s words are as good as contracts”

Features

ความเป็นมา

Background

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกำเนิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลนแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่ คุณสุรีย์ อัษฎาธร มีความรู้และความสามารถด้านช่าง สามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่หายากและมีราคาแพงสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายเป็นผลสำเร็จ จึงได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

S04-377.jpg

โดยตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี กลุ่มไทยรุ่งเรืองได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลงรวมถึงปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทรายให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้น้ำตาลที่มีคุณภาพที่ดีสําหรับผู้บริโภค และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรกจวบจนปัจจุบัน กลุ่มไทยรุ่งเรืองเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มไทยรุ่งเรืองยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือก (เอทานอลและไฟฟ้าชีวมวล) ธุรกิจเครื่องจักร ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า เป็นต้น ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตลอดจนการเรียนรู้ ริเริ่มและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทําให้กิจการของกลุ่มไทยรุ่งเรืองภายใต้เครื่องหมายการค้า ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งจากในและต่างประเทศ

Asset 1.png

การทำงานต้องตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าให้เดือดร้อนใคร ต้องช่วยเหลือกัน
ทำหน้าที่ต่อไป และทำให้ดีที่สุด

สุวัฒน์ อัษฎาธร
ประธานกลุ่มไทยรุ่งเรือง
(ท่านที่ 2)

ธุรกิจไฟฟ้า.jpg

" ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และทำในสิ่งที่ถูกต้อง "

คุณสุรินทร์ อัษฎาธร.jpg

เราจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นอยู่ในความถูกต้อง สืบสานปณิธานของตระกูลและบรรพบุรุษ
นำพาธุรกิจสู่ความรุ่งเรืองตลอดไป

สุรินทร์ อัษฎาธร
ประธานกลุ่มไทยรุ่งเรือง
(ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์

Our Vision

เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยอย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน บริหารงานโดยยึดหลักของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ คุณภาพและความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อความสุข รอยยิ้ม สู่สังคม จากรุ่นสู่รุ่น

Asset 1.png
Asset 2.png

พันธกิจ

Our Mission

Asset 5.png

ใส่ใจในคุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดของสินค้าและใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ

Asset 4.png

ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์

ยึดหลักการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม

มีความซื่อสัตย์และยึดมั่นในการรักษาคำพูด เพราะความซื่อสัตย์และความจริงใจ คือ หัวใจในการทำงานของเรา

Asset 6.png

คำนึงถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกที่ดีจากภายในองค์กร สู่ชาวไร่อ้อย ชุมชน ผู้บริโภคและสังคม

คานิยมองคกรของกลุมไทยรุงเรือง

TRR Group’s Core Value

F.png

FAST

ดำเนินงานดวยความรวดเร็ว

I.png

INSPIRATION

ขับเคลื่อนดวยแรงบันดาลใจ

R.png

RESPONSIBILITY

รับผิดชอบตอองคกรและ

สังคมอยางยั่งยืน

S.png

SINCERE & STABILITY

ซื่อสัตย จริงใจ และมั่นคง

T.png

TRUST

นาเชื่อถือ

วัฒนธรรมของกลุมไทยรุงเรือง

TRR Group’s Culture

G

GREEN

สีเขียว

ความเปนธรรมชาติ

E

EFFICIENCY

ประสิทธิภาพ

การมุงเนนที่เปาหมายอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

T

TECHNOLOGY

เทคโนโลยี

การนำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใช

อยางเหมาะสมและคุมคา

S

SUSTAINABLE

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนเปนหัวใจหลักของการพัฒนา

bottom of page