top of page
ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำความสะอาด.png

ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำความสะอาด

Alcohol Sanitizer Business

ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำความสะอาด

Alcohol Sanitizer Business

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 บริษัท ร่วมกำลาภเทรดดิ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดจากการสัมผัสเชื้อโรค บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือสู่ตลาดภายใต้ชื่อ ษฎา แอลกอฮอล์ แฮนด์ แซนนิไทเซอร์ (SADA Alcohol Hand Sanitizer) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิต บรรจุ และเก็บรักษาในสถานที่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข และใช้ผลิตภัณฑ์เอทานอลที่ผลิตจากบริษัทเอทานอลในกลุ่มซึ่งมีกระบวนการผลิตอันทันสมัย เชื่อมั่นได้ในคุณภาพเป็นวัตถุดิบหลัก รวมถึงการใช้ วัตถุดิบอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ตลอดจนการทดสอบติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งมอบให้แก่ลูกค้า

bottom of page