top of page
ธุรกิจสารบำรุงดิน.JPG

ธุรกิจสารบำรุงดิน

Soil Inprovement Business

ธุรกิจสารบำรุงดิน

Soil Improvement Business

บริษัท ออแกนิกรีน จํากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารบำรุงดิน ส่งเสริมประสิทธิภาพในแปลงอ้อย เพื่อให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้จากการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับชุมชน และส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่ให้เกิดความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดําเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้วยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย และมีกระบวนการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินที่ผลิตได้มีปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารหลัก ซึ่งประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานปุ๋ย

อินทรีย์ที่กําหนดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตกรสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

bottom of page