top of page
DSC08648.JPG

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล

Recycle Bank Project

โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนที่มาอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีปัญหาของขยะมูลฝอยเกิดขึ้น เพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยเหล่านั้น อย่างเป็นระบบจึงมีการหยิบยกเอา โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล มานำสู่การปฏิบัติงาน  ซึ่งได้เปิดโครงการครั้งแรก เมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2557  เป็นต้นมา โดยมีสมาชิกในช่วงแรกประมาณ  100  ราย ต่อมาได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จนมีสมาชิกเพิ่ม เป็นจำนวน  235  ราย  โดยธนาคาร จะรับซื้อวัสดุรีไซเคิล สัปดาห์ละ 1 วัน คือ ทุกวันศุกร์  ช่วงเวลา  09.00 – 17.00  น. ณ อาคารอเนกประสงค์ของชุมชน แล้วได้การปันผลให้กับสมาชิกทุกปี

bottom of page