top of page
44.jpg

กิจกรรมสนับสนุน จุดบริการ เพื่อลดการอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

กิจกรรมสนับสนุน จุดบริการ เพื่อลดการอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

Blood Donation Project

กิจกรรมสนับสนุนจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เพื่อสนับสนุนชุดเครื่องดื่ม กาแฟและโอวัลติน ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ออกหน่วยตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงของ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี โดยมอบให้กับหน่วยงาน อาทิ เทศบาลตำบลคำพราน , เทศบาลตำบลวังม่วง , เทศบาลตำบลแสลงพัน , อบต.วังม่วง , อบต.หินซ้อน เป็นต้น

bottom of page