top of page
DSC09604.JPG

โครงการทวิภาคี

Dual Vocational System

โครงการทวิภาคี

Dual Vocational System

ผู้บริหารกลุ่มไทยรุ่งเรืองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการจึงมีแนวคิดจะทำโครงการทวิภาคี เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานพนักงาน ลูกหลานชาวไร่อ้อย และนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับกลุ่มไทยรุ่งเรือง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้เข้ามาร่วมการฝึกประสบการณ์ ในสถานที่จริง

  3. เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้ความรู้ กับนักเรียน

  4. เพื่อตอบสนองการขาดแคลนแรงงาน ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

  5. เพื่อสนับสนุนการมีงานทำ มีรายได้ ให้กับแรงงานท้องถิ่น

  6. เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานประชาสังคมท้องถิ่น

 

ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

  2. สาขาวิชาพืชศาสตร์

  3. สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม

image.png

รายละเอียดโครงการทวิภาคี

bottom of page