top of page
1d17b7d7-ea9d-490f-95fe-2a8abbfcdaaf.jpg

Bonsucro

บองซูโคร

Bonsucro

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด กลุ่มไทยรุ่งเรือง เป็นโรงงานแรกที่ได้รับการรับรองมาตตรฐานการผลิตบองซูโครสำหรับเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งกลุ่มไทยรุ่งเรืองได้ขายน้ำตาลเพื่อการผลิตพลาสติกชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซซันของกรดแลคติก

Bonsucro เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่เกิดจากการรวมกันของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตน้ำตาลตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยได้กำหนดมาตรฐานในการผลิตอ้อยและน้ำตาลขึ้นโดยคำนึงถึงความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เคียงคู่ไปกับความมั่นคงทางเศษรฐกิจ จึงได้มีการกำหนดหลักการ 5 ข้อสำคัญ คือ 

1. หลักปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน 

3. หลักบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

4. หลักบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

5. หลักปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

2851d26f-a7fe-4f99-9bb2-33ac3c9158a3.jpeg

ด้วยคำกล่าวที่ว่า “เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแต่ดิน น้ำ อากาศ เท่านั้น แต่สิ่งแวดล้อมคือทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรา” กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจึงได้นำ มาตรฐาน Bonsucro มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตอ้อย ได้มีข้อกำหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Bonsucro  ปฎิบัติตามข้อกำหนด ทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม คือ กำหนดให้การใช้พื้นที่ปลูกต้องมีเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฏหมาย การใช้น้ำต้องมีการขออนุญาติการใช้น้ำอย่างถูกต้อง ใช้แรงานในการปฏิบัติงานที่ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นธรรม และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในด้านสิ่งแวดล้อม ต้องไม่มีการใช้สารเคมีต้องห้าม และเกินกำหนด การบริหารจัดการแปลงต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการทิ้งใบคลุมดิน ไม่เผาใบอ้อย รักษาสภาพแวดล้อมภายในแปลงให้มีความหลากหลายในด้านชีวภาพ โดยในกระบวนการผลิตทั้งหมดต้องมีการจดบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม จากการเกื้อหนุนกันอย่างสมดุล ของธรรมชาติ สังคม และเศษรฐกิจ

bottom of page