top of page
shutterstock_539877430.jpg

GETS Farming

GETS Farming

GETS Framing

ด้วยความเชื่อว่า “สิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้ได้ผลผลิตดี” กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจึงเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ อย่างการปลูกอ้อย จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่มาสู่การจัดตั้งโครงการ GETS Farming การพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อยอย่างเข้าใจธรรมชาติ ใช้การจัดการน้ำ ดิน และแปลงปลูก ควบคู่กับกับการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร มาช่วยดูแลการปลูกอ้อย เพื่อหวังให้เกษตรกรได้มีผลผลิตที่ดี เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยโครงการ GETS Farming มี 4 แนวทางสำคัญ ที่เป็นกรอบความคิดในการปฎิบัติเพื่อผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน คือ 

1. Green ลดปริมาณการใช้สารเคมีในแปลงอ้อย ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และลดการระเหยของน้ำในดิน 

2. Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการไร่อ้อย ไว้ตออ้อยได้มากกว่า 10 ปี ประหยัดต้นทุน เน้นการลงทุนต่ำ แต่ผลผลิตงอกงาม

3. Technology นําเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในโครงการ เพื่อวัดผล จัดเก็บข้อมูลการเพาะปลูก เพื่อความแม่นยำในการเพิ่มคุณภาพอ้อยอย่างสูงสุด

4. Sustainable สร้างความยั่งยืนทางภูมิศาสตร์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ รักษาอินทรีย์วัตถุในดินได้อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

 

ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจ และความเอาใจใส่ของเราต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ด้วยความหวังที่ว่า ธุรกิจจะมั่นคงยั่งยืน เคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมและพี่น้องเกษตรกรฯที่ยั่งยืน

bottom of page