top of page
294958178_419642166778481_5022613037768831741_n.jpeg

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Blood Donation Project

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้มีการจัดกิจกรรม ในโครงการ "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" ณ โรงเรียนบ้านคลอง ต.มหาโพธิ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ภายในกิจกรรมจะมีการมอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

bottom of page