top of page
269977233_308988434462389_8751164691822221971_n.jpeg

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Mobile Medical Unit Project

กลุ่มไทยรุ่งเรืองตระหนักและได้เห็นความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบสังคม โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าคน มีสุขภาพที่ดี จะส่งผลให้คนมี คุณภาพ มากขึ้น ทั้ง ความเป็นอยู่ และหน้าที่การงาน  จึงมีแนวคิดว่าอยากให้ประชาชน ในชุมชน รอบ ๆ สถานประกอบการ ได้รับการตรวจสุขภาพ เป็นประจำทุกปี  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในชุมชน มีการดูแลรักษาสุขภาพ ของตนเองให้มากขึ้น

 

สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นในช่วง เดือน มีนาคม และ เดือน เมษายน โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลตรวจสุขภาพ วินิจฉัยโรค จ่ายยารักษาโรค ให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  มีประชาชนตรวจและรักษาโรค 300 คน และนอกจากนี้ มีการบริการด้านอื่น ๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ฟรี เพื่อบริการประชาชน และผู้ที่มาร่วมงาน และยังกิจกรรมนันทนาการ ให้ได้ร่วมสนุก ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงงาน    

bottom of page