top of page
Screen Shot 2565-09-19 at 21.10.20.png

โครงการฝึกงาน

Internship Program

โครงการฝึกงาน

Internship Program

กลุ่มไทยรุ่งเรือง เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทุกสาขาวิชา นำความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติงานจริง เสริมทักษะและประสบการณ์การทำงานโดยการฝึกสอนจากมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

ในอนาคต ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่ฝึกงานกับบริษัทฯ ยังได้โอกาสในการรับเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย

image.png

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่สำนักงานและธุรการ

เจ้าหน้าที่ IT

นักวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมยานยนต์

ผู้ช่วยช่างสาขาไฟฟ้า

ผู้ช่วยช่างสาขายานยนต์

ผู้ช่วยช่างสาขาเครื่องกลโรงงาน

หน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการและปฎิบัติการสาขาพืชไร่

วิศวกรรมเกษตร

เคมีเทคนิค / เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคนิคการผลิต

image.png

คณะที่เปิดรับสมัคร

นักศึกษา ปวช.

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

         รอบที่ 1
รับสมัคร : 1 มกราคม

ประกาศผล : 25 มกราคม

ระยะเวลาการฝึก

พฤษภาคม - กันยายน

            รอบที่ 2
รับสมัคร : 1 กันยายน

ประกาศผล : 25 กันยายน

          รอบที่ 3
รับสมัคร : 1 มกราคม

ประกาศผล : 25 มกราคม

ระยะเวลาการฝึก

ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ระยะเวลาการฝึก

มีนาคม - พฤษภาคม

bottom of page